Tag Archives: Scottish Land Commission

Bu chòir Bile Ath-Leasachaidh an Fhearainn atharrachadh airson Coimiseanair Gàidhlig

Bha mi air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn mu dheidhinn Coimisean Fearainn na h-Alba (agus seo link eile). Dè thuirt mi? Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, a-rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, gabhaidh argamaid a dhèanamh … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 3 Comments

Coimisean Fearainn na h-Alba – Ainm Gàidhlig: sin e

Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, tha clàsan anns a’ Bhile Ath-leasachaidh Fearainn mu stèidheachadh Coimisean Fearainn na h-Alba. An-dràsta, chan eil feum air eòlas Gàidhlig a bhith aig ball CFA, agus a-nis tha e coltach nach bi … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 1 Comment