Category Archives: Gaelic

Scottish Gaelic in Scottish Courts

I’m going to do that thing where I write in English about Gaelic. Three reasons might be offered for this transgression, such as it is, in no particular order. Gaelic coverage of the issue I am discussing is available elsewhere, … Continue reading

Posted in Gaelic, Law | Tagged , , | 8 Comments

A Gaelic train of thought

I have an Opinion piece in The Scotsman today, about Scots Gaelic and signage, available here. This is a (sign)post directing to it and offering a bit more background. In terms of tags for this blog post, I have filed … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , | 2 Comments

Bu chòir Bile Ath-Leasachaidh an Fhearainn atharrachadh airson Coimiseanair Gàidhlig

Bha mi air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn mu dheidhinn Coimisean Fearainn na h-Alba (agus seo link eile). Dè thuirt mi? Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, a-rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, gabhaidh argamaid a dhèanamh … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 3 Comments

Coimisean Fearainn na h-Alba – Ainm Gàidhlig: sin e

Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, tha clàsan anns a’ Bhile Ath-leasachaidh Fearainn mu stèidheachadh Coimisean Fearainn na h-Alba. An-dràsta, chan eil feum air eòlas Gàidhlig a bhith aig ball CFA, agus a-nis tha e coltach nach bi … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 1 Comment

Scots Gaelic, Scots law and Scots attitudes

On 1 September I posted a Storify about the often sneery and regularly ill-informed commentary that flies around on the internet about Scots Gaelic. This blog picks up on that, in a blog of two halves: a legal “blawg”, about … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , | 9 Comments

Coimisean Fearainn na h-Alba – Ainm Gàidhlig, ach an e sin e?

Anns a’ Bhile Ath-leasachaidh Fearainn a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid tha ullachaidhean cudromach airson fearainn na h-Alba. Ma thèid a cur an gnìomh, nì i ath-leasachadh air an lagh ceangailte ri aontaidhean àiteachais, riaghladh cìse oighreachdan spòrs am measg … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 5 Comments